array(6) { [0]=> array(3) { ["link"]=> array(3) { ["title"]=> string(8) "Over ons" ["url"]=> string(40) "https://www.levensmiddleby.com/over-ons/" ["target"]=> string(0) "" } ["number"]=> string(0) "" ["display_on"]=> array(2) { [0]=> string(10) "responsive" [1]=> string(7) "desktop" } } [1]=> array(3) { ["link"]=> array(3) { ["title"]=> string(14) "Service melden" ["url"]=> string(56) "https://www.levensmiddleby.com/dienst/onderhoud-service/" ["target"]=> string(0) "" } ["number"]=> string(0) "" ["display_on"]=> array(1) { [0]=> string(7) "desktop" } } [2]=> array(3) { ["link"]=> array(3) { ["title"]=> string(14) "Service melden" ["url"]=> string(64) "https://www.levensmiddleby.com/dienst/onderhoud-service/#support" ["target"]=> string(0) "" } ["number"]=> string(0) "" ["display_on"]=> array(1) { [0]=> string(10) "responsive" } } [3]=> array(3) { ["link"]=> array(3) { ["title"]=> string(6) "Nieuws" ["url"]=> string(50) "https://www.levensmiddleby.com/nieuws-evenementen/" ["target"]=> string(0) "" } ["number"]=> string(0) "" ["display_on"]=> array(2) { [0]=> string(10) "responsive" [1]=> string(7) "desktop" } } [4]=> array(3) { ["link"]=> array(3) { ["title"]=> string(9) "Vacatures" ["url"]=> string(36) "https://werkenbijlevensmiddleby.com/" ["target"]=> string(6) "_blank" } ["number"]=> string(1) "2" ["display_on"]=> array(2) { [0]=> string(10) "responsive" [1]=> string(7) "desktop" } } [5]=> array(3) { ["link"]=> array(3) { ["title"]=> string(9) "Circulair" ["url"]=> string(41) "https://www.levensmiddleby.com/occasions/" ["target"]=> string(0) "" } ["number"]=> string(0) "" ["display_on"]=> array(2) { [0]=> string(10) "responsive" [1]=> string(7) "desktop" } } }

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Levens Middleby B.V. te Gilze, inzake verkoop, levering, betaling, installatie, service en onderhoud.

I ALGEMENE BEPALINGEN

1. GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
1.1. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “Opdrachtnemer” wordt daarmee bedoeld Levens Middleby B.V. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “Opdrachtgever” wordt daarmee bedoeld degene met wie Levens Middleby B.V. betreffende overeenkomst heeft gesloten of aan wie Levens Middleby B.V. een offerte of aanbieding heeft gedaan.
1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met de Opdrachtnemer gesloten koopovereenkomsten (waaronder de eventuele opdracht tot montage en installatie), op alle met de Opdrachtnemer gesloten service- onderhoudsovereenkomsten of aan de Opdrachtnemer verstrekte opdrachten tot preventief of correctief onderhoud en op alle aanbiedingen c.q. offertes van de Opdrachtnemer te dezer zake, zulks onder uitdrukkelijke afwijzing van alle andere voorwaarden waaronder de algemene inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever.
1.3. Van de voorwaarden van de Opdrachtnemer afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. In het geval een Opdrachtgever al eerder met de Opdrachtnemer zaken heeft gedaan en uit dien hoofde kennis heeft kunnen nemen van deze voorwaarden, gelden deze voorwaarden ook bij latere aanbiedingen en overeenkomsten, ook als daar bij die latere aanbieding of overeenkomst niet expliciet naar wordt verwezen. De Opdrachtgever wordt alsdan geacht bekend te zijn met deze voorwaarden en met de toepasselijkheid daarvan.

2. OFFERTES
2.1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien een aanbieding vrijblijvend wordt gedaan en door de Opdrachtgever wordt aanvaard, dan heeft Opdrachtnemer het recht binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding de aanbieding te herroepen.
2.2. Alle door de Opdrachtnemer gedane aanbiedingen c.q. toezeggingen evenals afspraken c.q. overeenkomsten met de Opdrachtgever zijn voor de Opdrachtnemer eerst bindend nadat deze door de statutaire directie van de Opdrachtnemer of door een procuratiehouder schriftelijk zijn bevestigd.
2.3. Elke aanbieding van de Opdrachtnemer is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden.
2.4. Catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, technische specificaties zijn slechts bindend voor de Opdrachtnemer indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of in een schriftelijke orderbevestiging van de Opdrachtnemer.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
3.1. Tussen partijen komt een bindende overeenkomst tot stand door ondertekening van een overeenkomst of van een door Opdrachtnemer geaccepteerde opdracht van de opdrachtgever.
3.2. In de orderbevestiging wordt de inhoud van de overeenkomst bevestigd met eventueel toevoeging van detailinformatie die voor plaatsing van belang is. De orderbevestiging verbindt de Opdrachtgever ook aangaande detailinformatie.
3.3. Elke met de Opdrachtnemer aangegane overeenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarde – dit ter keuze van de Opdrachtnemer – dat de opdrachtnemer van voldoende kredietwaardigheid van de Opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer heeft het recht om voor levering (aanvullende-) zekerheid of vooruitbetaling te verlangen. Algemene voorwaarden inzake verkoop, levering, betaling, installatie, service en onderhoud v-10.17
3.4. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleur, kwaliteiten enz. zomede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door de Opdrachtnemer bij de aanbieding verstrekt, zijn voor de Opdrachtnemer enkel bindend als daarnaar expliciet in de overeenkomst of in de orderbevestiging wordt verwezen, met dien verstande dat geringe afwijkingen, welke geen afbreuk doen aan de essentie van de overeengekomen prestatie, zonder meer toelaatbaar zijn.

4. ANNULERING
4.1. Retourneren van gerede producten, onderdelen en/of verbruiksgoederen (supplies) (o.a. reinigingsmiddelen) is toegestaan, behoudens in geval artikel 4.3 van toepassing is, edoch enkel binnen 14 dagen na afleverdatum, mits onbeschadigd en in originele verkoop- en transport/verzendverpakking. De kosten van transport zijn ter zake deze producten, onderdelen en verbruiksgoederen (supplies) voor rekening van de Opdrachtgever.
4.2. Opdrachtgever dient bij retournering een volledig ingevuld retourformulier en een pakbon met de te retourneren goederen mee te zenden. In alle gevallen dat een gereed product (niet zijnde een onderdeel of supply) wordt geannuleerd c.q. geretourneerd geldt het volgende: bij annulering c.q. retournering van een gereed product (niet zijnde een onderdeel of supply) door de Opdrachtgever zullen alle gemaakte kosten, alsmede schaden (winstderving daaronder begrepen) en interesten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, met een minimum, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete van 25% van het orderbedrag.
4.3. Opdrachtgever is niet gerechtigd gerede producten, onderdelen en/of verbruiksgoederen (supplies) die speciaal voor de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer worden besteld c.q. geproduceerd, te retourneren. Dit, omdat zij geen deel uit maken van het standaard productprogramma van de Opdrachtnemer.

5. PRIJZEN
5.1. De prijzen in Euro zijn gebaseerd op de offertedatum respectievelijk op de contractdatum geldende hoogte van lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, assurantiepremies, materiaalprijzen, wisselkoersen van buitenlandse valuta, waardevermindering van de Nederlandse valuta en van andere de kostprijs bepalende kosten en lasten.
5.2. Alle overeengekomen prijzen zijn slechts bindend, indien en voor zover Opdrachtnemer na de aanbieding c.q. de contract datum niet wordt geconfronteerd met een verhoging van lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, assurantiepremies, materiaalprijzen, wisselkoersen van buitenlandse valuta en andere de kostprijs bepalende kosten en lasten, ook al geschiedt deze verhoging ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden.
5.3. In geval van een dergelijke verhoging is Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. In geval van een prijsverhoging op grond van het in dit artikel bepaalde, is Opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal tegelijk met de oorspronkelijke overeengekomen vergoedingen dienen te geschieden.
5.4. De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen luiden exclusief B.T.W., exclusief verwijderingsbijdragen en exclusief een eventuele dollartoeslag. Opdrachtnemer is gerechtigd verwijderingsbijdragen aan Opdrachtgever in rekening te brengen bij levering van elektrische en elektronisch (stekkerklare) apparatuur. De verwijderingsbijdragen worden berekend over het gewicht van de apparaten. De actuele verwijderingsbijdragentarieven worden door de brancheverenging NVLG en Weee NL bepaald en zijn opvraagbaar bij de Opdrachtnemer.
5.5. Voorts is Opdrachtnemer gerechtigd een dollartoeslag aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Deze toeslag strekt alsdan ter compensatie van prijsstijgingen ten gevolge van een veranderende dollarkoers. Bij in rekening brengen van een dollartoeslag is Opdrachtnemer niet meer gerechtigd prijsstijgingen ten gevolge van een veranderde dollarkoers aan Opdrachtgever door te belasten.

6. BETALING
6.1. Alle betalingen dienen door Opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden zonder verrekening of aftrek van kortingen, middels betaling op een door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever op te geven bankrekeningnummer en wel aldus dat het bedrag uiterlijk op de dertigste dag volgend op de factuurdatum op vorenbedoelde bankrekening staat bijgeschreven.
6.2. Indien Opdrachtgever niet op tijd betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling recht om aan Opdrachtgever over de verschenen, nog niet betaalde bedragen een rente in rekening te brengen van 1,25% per maand, onverminderd de verdere op Opdrachtgever rustende verplichtingen, waaronder de plicht om naast de gerechtelijke (incasso)kosten ook de buitengerechtelijke (incasso)kosten met een 15% van het in te vorderen bedrag aan Opdrachtnemer te vergoeden met een minimum van € 300.
6.3. Opdrachtnemer is gerechtigd indien na verzending van de producten aan de Opdrachtnemer bekend wordt dat de Opdrachtgever in ongunstige financiële omstandigheden verkeert, hetzij onmiddellijke betaling hetzij zekerheidsstelling te verlangen, hetzij de geleverde goederen terug te halen en/of de levering c.q. onderhoudswerkzaamheden op te schorten. Opdrachtgever is gehouden medewerking te geven aan het terughalen door Opdrachtnemer van geleverde goederen.

7. ONTBINDING
Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit een koopovereenkomst (daaronder, zoals reeds hiervoor bepaald, ook begrepen opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden), uit een service- onderhoudsovereenkomst en/of uit een overeenkomst tot het verrichten van correctief of preventief onderhoud, evenals in geval van faillissement, surseance van betaling stillegging of liquidatie of (gedeeltelijke) overdracht van het bedrijf van/door Opdrachtgever, zal Opdrachtgever geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Opdrachtnemer het recht om zonder nadere ingebrekestelling, sommatie of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie jegens Opdrachtgever gehouden is, terwijl Opdrachtgever in het geval van een dergelijke ontbinding gehouden is de Opdrachtnemer volledig schadeloos te stellen. Tevens is Opdrachtnemer alsdan gerechtigd tot volledige compensatie door Opdrachtgever van de door de Opdrachtnemer ten gevolge van de niet-uitvoering van de overeenkomst ondervonden winstderving, welke compensatie minimaal 25% van het ondervonden omzetverlies bedraagt.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1. Levering van goederen geschiedt onder eigendomsvoorbehoud. Onverminderd dit eigendomsvoorbehoud gaat het risico terzake de geleverde goeden bij feitelijke levering over op Opdrachtgever. De geleverde goederen (verwerkt of onverwerkt) blijven krachtens het eigendomsvoorbehoud eigendom van Opdrachtnemer, zolang Opdrachtnemer geen volledige betaling van het aan de Opdrachtnemer toekomende, heeft ontvangen.
8.2. Het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer blijft bestaan zolang Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook nog enige vordering (waaronder vorderingen tot betaling van
boeterente, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) op de Opdrachtgever heeft.
8.3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de geleverde producten, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeven van derden (daaronder bankinstellingen gerekend) door middel van bijvoorbeeld verpanding, zijn aan de Opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens de Opdrachtnemer heeft voldaan.
8.4. Opdrachtgever draagt het risico voor alle schade die aan de geleverde zaken ontstaat door welke oorzaak dan ook gedurende de tijd dat Opdrachtgever in gebreke is.

9. AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING
9.1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
A. overmacht, zoals in artikel 10 van deze algemene voorwaarden is omschreven;
B. daden of nalatigheden van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere
personen die door of vanwege hem tot door de Opdrachtnemer geleverde zaken of tot
door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden zijn toegelaten;
C. daden of nalatigheden van derden (waaronder leveranciers).
9.2. Opdrachtnemer is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk voor schade als gevolg van aansprakelijkheid van Opdrachtgever jegens derden.

9.3. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade aan de producten of eigendommen van de Opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van hen, die door de Opdrachtnemer te werk zijn gesteld. Voor het overige wordt de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer tegenover wie dan ook beperkt tot nakoming van de in artikel 20 van deze overeenkomst omschreven garantieverplichtingen.
9.4. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (daaronder begrepen omzet- of winstderving) of andere indirecte schade is uitgesloten. Zo is ook uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor waterschade t.g.v. lekkage, letselschade, brand en wettelijke aansprakelijkheid van de Opdrachtgever jegens derden.
9.5. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van leveranties van de Opdrachtnemer of van werkzaamheden van de Opdrachtnemer.
9.6. Indien de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hulp of bijstand (advies daaronder gerekend) van welke aard dan ook verleent zonder dat zulks als verplichting voor de Opdrachtnemer uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt zulks voor risico van de Opdrachtgever.
9.7. De Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de werking c.q. niet deugdelijke werking van de door de Opdrachtnemer geleverde apparatuur, evenmin als de Opdrachtnemer aansprakelijk is voor vertraging in de uitvoering van koopovereenkomsten, service- onderhoudsovereenkomsten en/of overeenkomsten tot het verrichten van correctief of preventief onderhoud, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.
9.8. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is onder alle omstandigheden in ieder geval beperkt tot de dekking die de door de Opdrachtnemer gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt.

10. OVERMACHT
10.1. Buitengewone, de uitvoering van de overeenkomst verhinderende c.q. verzwarende omstandigheden, zoals o.a. storm(schade), natuurrampen en andere weerkundige belemmeringen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele op gedeeltelijke werkstakingen, aanslagen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de producten, uitsluitingen, verlies of beschadiging van de producten bij transport naar de Opdrachtnemer of naar de Opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door de leveranciers van de Opdrachtnemer, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf van de Opdrachtnemer of in de middelen van vervoer van de Opdrachtnemer, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden mee brengen ten gevolge waarvan een (ongewijzigde) uitvoering van de overeenkomst in alle redelijkheid niet van de Opdrachtnemer gevergd kan worden en in het algemeen al die situaties waarin c.q. omstandigheden waaronder in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer gevergd kan worden dat hij de overeenkomst (ongewijzigd) uitvoert, leveren voor de Opdrachtnemer overmacht op, die de Opdrachtnemer ontheffen van verplichting tot (tijdige) levering, zonder dat de Opdrachtgever enigerlei recht heeft op schadevergoeding van welke aard dan ook of hoe genaamd dan ook, ongeacht of deze buitengewone omstandigheden reeds bij het sluiten van de overeenkomst al dan niet waren te voorzien.
10.2. Indien er sprake is van overmacht (aan de zijde van Opdrachtnemer) zoals in dit artikel bedoeld, en de Opdrachtnemer aldus niet toerekenbaar tekort komt in de nakoming de overeenkomst, is Opdrachtnemer, zulks geheel ter beoordeling van de Opdrachtnemer, gerechtigd om te vorderen dat de overeenkomst wordt aangepast aan de buitengewone omstandigheden. Bovendien heeft de Opdrachtnemer bij overmacht het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht, met dien verstande dat, indien de overmacht langer dan 4 weken voortduurt, de Opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. In dit geval is de Opdrachtnemer niet gehouden tot het vergoeden van schade hoegenaamd ook.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM
11.1. De Opdrachtnemer behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op de door de Opdrachtnemer gemaakte ontwerpen, tekeningen, modellen, afbeeldingen, schetsen, constructies, technische uitvindingen en ideeën voor. Deze blijven eigendom van de Opdrachtnemer.
11.2. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Opdrachtgever tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, worden eigendom van Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld en ongeacht of de Opdrachtnemer deze aan Opdrachtgever wel of niet heeft vergoed.
11.3. Alle eventueel door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer en alle eventueel door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door Opdrachtgever zondervoorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de betreffende stukken anders voortvloeit.

12. RECLAMATIES
12.1. De Opdrachtgever dient de door de Opdrachtnemer geleverde goederen en de door Opdrachtnemer verrichte diensten bij (op)levering te controleren op waarneembare gebreken. De bij controle waargenomen gebreken dient zij binnen acht werkdagen bij de Opdrachtnemer schriftelijk te melden.
12.2. Niet aanstonds waarneembare gebreken dient Opdrachtgever bij de Opdrachtnemer te reclameren binnen acht werkdagen nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken en in ieder geval niet later dan een jaar na oplevering.
12.3. Indien Opdrachtgever reclameert na het verstrijken van de in het concrete geval van toepassing zijnde termijn, kan Opdrachtgever op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen.
12.4. Retourzendingen dienen DDP (Delivery Duty Paid) (‘Franco’) te geschieden en zijn slechts na schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer toegestaan. Het risico van retourzendingen is voor rekening van de Opdrachtgever.
12.5. Afwijkingen met in de branche gebruikelijke of redelijke tolerantie bij de levering, geven aan de Opdrachtgever geen recht op reclame, noch recht op vervanging, vergoeding van schade of boete hoegenaamd ook en/of ontbinding van de overeenkomst.

13. WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN
13.1. De van de Opdrachtnemer gekochte goederen en de met Opdrachtnemer overeen gekomen werkzaamheden zullen voldoen aan de in Nederland en Europees met betrekking tot bediening, vervoer, veiligheid en technische specificaties op de dag van totstandkoming van de overeenkomst van overheidswege geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering c.q. plaatsing c.q. uitvoering der overeengekomen werkzaamheden gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de betreffende goederen en werkzaamheden zo mogelijk aan deze nieuwe regelgeving worden aangepast, waarvan de kosten voor rekening van Opdrachtgever zijn. Als een der partijen bezwaren heeft tegen een dergelijke aanpassing, zullen partijen elkaar daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.
13.2. De Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het aanvragen en het verkrijgen van de door hem van overheidswege benodigde vergunningen, toestemmingen c.q. ontheffingen en voor het verkrijgen van de eventueel van derden (waaronder de onroerend goedeigenaar) vereiste toestemmingen, ter zake waarvan Opdrachtnemer iedere aansprakelijkheid uitsluit.

14. TOEPASSELIJK RECHT
Op i) alle met de Opdrachtnemer gesloten koopovereenkomsten (waaronder een eventuele opdracht tot installatie), op ii) alle met de Opdrachtnemer gesloten service- onderhoudscontracten, op iii) alle aan de Opdrachtnemer verstrekte opdrachten tot preventief of correctief onderhoud, op iv) alle overeenkomsten welke van het een of het ander uitvloeisel mochten zijn en op v) alle aanbiedingen c.q. offertes terzake de hiervoor onder i tot en met iv bedoelde overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15. GESCHILLEN
Alle geschillen -daartoe begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd- welke mochten ontstaan naar aanleiding van i) een door partijen gesloten koopovereenkomst (opdrachten tot eventuele montage en installatie daaronder begrepen) en/of ii) een service- onderhoudsovereenkomsten en/of iii) een overeenkomst tot incidenteel of correctief onderhoud en/of iv) een aanbieding van de Opdrachtnemer ter zake de onder i) tot en met iii) genoemde overeenkomsten en/of v) door de Opdrachtnemer in de onder i) tot en met iv) genoemde overeenkomsten of aanbiedingen verrichte werkzaamheden, handelingen of nalatigheden en/of vi) overeenkomsten welke van het een of het ander uitvloeisel mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Gilze is gelegen, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de Opdrachtgever te dagvaarden voor de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Opdrachtgever. De in dit artikel bepaalde forumkeuze heeft ook betrekking op de enkele invordering van het verschuldigde.

II NADERE BEPALINGEN AANGAANDE LEVERING VAN GOEDEREN (WAARONDER APPARATUUR, ONDERDELEN EN VERBRUIKSGOEDEREN (SUPPLIES)). Eventuele opdrachten tot montage en installatie van de te leveren goederen worden daaronder begrepen. Deze nadere bepalingen zijn van toepassing op met de Opdrachtnemer gesloten koopovereenkomsten tot levering van goederen (eventuele opdrachten tot montage en installatie daaronder begrepen), onverminderd de (overeenkomstige) toepasselijkheid en geldigheid van de bepalingen neergelegd in de artikelen 1 tot en met 15 en de bepalingen neergelegd in de artikelen 21 tot en met 29 indien en voor zover (overeenkomstige) toepassing in het voorkomende geval zinvol of mogelijk is en indien en voor zover in de artikelen 16 tot en met 20 niet nadrukkelijk van de artikelen 1 tot en met 15 resp. 21 tot en met 29 wordt afgeweken.

16. LEVERING
16.1. Leveringen van gekochte goederen met een waarde hoger dan € 500,- per (deel)levering geschieden Delivery Duty Paid (‘Franco’) (Incoterms 2010). Bij levering van minder dan € 500,- wordt de vracht c.q. porto gefactureerd, met een minimum van € 5.- exclusief BTW en geldt Free Carrier Gilze (Incoterms 2010). Het inladen geschiedt voor risico van de Opdrachtnemer. Het vervoer en het uitladen geschiedt voor risico van de Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden om het aan hem verkochte op het moment van levering voor zijn rekening in ontvangst te nemen.
16.2. Spoedleveringen die in opdracht van de Opdrachtgever buiten de reguliere verzendwijzen moeten worden verzonden (koeriersdiensten e.d.) zullen worden doorbelast aan de Opdrachtgever
16.3. De Opdrachtnemer biedt de Opdrachtgever de mogelijkheid van terugname van gebruikte/afgedankte apparatuur en zal deze op een verantwoorde wijze (laten) afvoeren en (laten) verwerken. Als Opdrachtgever opdracht geeft aan Opdrachtnemer tot vorenbedoelde afvoer en verwerking is Opdrachtnemer gerechtigd de met deze afvoer en verwijdering gemoeide kosten aan Opdrachtgever in rekening brengen.

17. OPSLAG GOEDEREN
Voor zover de geleverde goederen (tijdelijk) moeten worden opgeslagen, is Opdrachtgever gehouden deze opslag te verzorgen in een daartoe geschikte, gemakkelijk toegankelijke, veilige ruimte in de nabijheid van de te verrichten plaatsingswerkzaamheden. Buiten de normale werktijden dient de opslagruimte te zijn afgesloten.

18. LEVERTIJDEN
18.1. De levertijd van de gekochte producten gaat in op het moment dat de Opdrachtnemer de opdracht heeft ontvangen. De levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van de opdrachtbevestiging c.q. ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op de voorwaarde dat aan Opdrachtnemer door diens leverancier tijdig de goederen worden geleverd die Opdrachtnemer behoeft voor de levering van het aan Opdrachtgever verkochte c.q. voor de uitvoering van de voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden.
18.2. Bij vertraging in de levering door gewijzigde omstandigheden of vertraagde levering van de door de Opdrachtnemer bestelde goederen, wordt de levertijd met de duur van deze vertraging verlengd.
18.3. Opgegeven levertijden bevatten geen fatale termijn.

19. VERPAKKING
De wijze van verpakking wordt door de Opdrachtnemer in redelijkheid bepaald, tenzij daaromtrent schriftelijk anders is overeengekomen. De Opdrachtnemer is niet verplicht de verpakking terug te nemen.

20. GARANTIE
20.1. De goede werking van nieuw geleverde apparatuur (exclusief thermische tassen en andere verbruiksgoederen (supplies)) wordt gegarandeerd voor de duur van één kalenderjaar. De goede werking van door de Opdrachtnemer geleverde gebruikte (occasion) apparatuur wordt gegarandeerd voor de duur van 6 maanden. Deze garantie heeft enkel betrekking op gebreken die binnen de garantietermijn zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de constructie, gebruik van gebrekkig materiaal of gebrekkige afwerking. Alle in de garantietermijn optredende constructie en/of materiaalfouten en gebreken ten gevolge van gebrekkige afwerking worden gratis hersteld, waarbij het aan de vrije beoordeling van de Opdrachtnemer is om te bepalen hoe aan deze garantieverplichting te voldoen. De door de Opdrachtnemer afgegeven garantie reikt evenwel voor producten die de Opdrachtnemer niet zelf heeft vervaardigd, niet verder dan de door de betreffende leverancier afgegeven garantie. De garantiebepalingen zijn niet van toepassing indien blijkt i) van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtgever,
ii) dat het apparaat verwaarloosd is of op verkeerde c.q. ondeugdelijke c.q. onzorgvuldige wijze is gebruikt (onoordeelkundig gebruik), onderhouden of aangesloten of
iii) wijziging in het apparaat of de constructie is aangebracht door Opdrachtgever of door derden of
iv) daaraan reparaties werden verricht door Opdrachtgever of derden of
v) dat het apparaat voor andere doeleinden is gebruikt dan waarvoor het bestemd is of op abnormale wijze is gebruikt of
vi) dat de bedieningsvoorschriften, onderhoudsvoorschriften c.q. andere door de Opdrachtnemer gegeven voorschriften c.q. instructies niet stipt zijn nagekomen.
20.2. Lak, emaille, chroomwerk, glas, verkleuring van materialen en andere kleurveranderingen, krasschade, schade ontstaan als gevolg van het door water aangevoerde kalk (kalkafzetting), natrium, chloor of andere stoffen en vervanging noodzakelijk geworden door normale slijtage vallen niet onder de garantieverplichting.
20.3. Mede in verband met de normale slijtage ervan vallen buiten de garantie: deurrubbers en deurveren, deurscharnieren, slotneuzen en sloten, ruiten binnen- en buitenzijde, kitranden / rubbers ruiten, luchtfilters en pakkingen, folie bedieningspanelen, lampen / lenzen / armaturen/pakkingen, zekeringen, voedingskabels / stekkers, slangen handdouche, aanvoerslangen water / afvoerslangen water, slangen zeep doseerinstallatie, kernvoelers, gasleidingen, koppelingen zeep installatie, aansluitingen wand (wantcontactdoos, sifon, kraan, etc.), inzetrekken, alsmede laswerkzaamheden inzetrekken, onderstellen, werkbladmodules, afzuigkappen zonder motor, verbruiksgoederen (supplies) (bakplaten, roosters, etc.) en chemicaliën (reinigingsmiddelen, etc.), reinigingsapparatuur, draaiende delen vaatwasmachine (was- en naspoelarmen, standpijpen en rubbers etc.) (slijtage).
20.4. Op nageleverde onderdelen geldt een garantie van drie maanden. Deze garantie bestaat uitsluitend uit een vervangend onderdeel.
20.5. De door Opdrachtnemer afgegeven garanties gelden slechts indien de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen, (zowel financiële als andere) uit welke overeenkomst tussen hem en de Opdrachtnemer dan ook, heeft voldaan.
20.6. Opdrachtgever is verplicht -op straffe van verval van alle rechten uit hoofde van garantiegebreken aan de Opdrachtnemer per omgaande te melden, zodra deze aan hem bekend worden.
20.7. De Opdrachtgever is gehouden de defecte onderdelen of ondeugdelijke goederen DDP (Delivery Duty Paid) (‘Franco’) aan de Opdrachtnemer te retourneren, tenzij de Opdrachtnemer besluit de reparatie of vervanging ter plaatse van Opdrachtgever uit te voeren.
20.8. Het beweerdelijk niet nakomen door de Opdrachtnemer van de hierboven bedoelde garantieverplichtingen ontslaat Opdrachtgever niet uit enige verplichting van Opdrachtgever die uit de koopovereenkomst mocht voortvloeien.
20.9. Bij voldoening aan de, hierboven bedoelde garantieverplichting van de Opdrachtnemer is Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige verdere schade- of kostenvergoeding.
20.10. Hetgeen in deze voorwaarden ter zake overmacht is gesteld, geldt ook ten aanzien van de bovenbedoelde garantieverplichting.
20.11. De Opdrachtgever is gehouden de Opdrachtnemer te vrijwaren voor aanspraken van derden, waarvoor de Opdrachtnemer aansprakelijkheid in de verhouding tot de Opdrachtgever heeft uitgesloten.

III NADERE BEPALINGEN AANGAANDE SERVICE-ONDERHOUDSCONTRACTEN (SERVICE LEVEL AGREEMENT) EN ONDERHOUD
Deze nadere bepalingen zijn van toepassing op met de Opdrachtnemer gesloten serviceonderhoudscontracten en op aan de Opdrachtnemer verstrekte opdrachten tot preventief of correctief onderhoud, onverminderd de (overeenkomstige) toepasselijkheid en geldigheid van de bepalingen neergelegd in de artikelen 1 tot en met 20 en neergelegd in artikel 29, indien en voor zover (overeenkomstige) toepassing in het voorkomende geval zinvol is of mogelijk en indien en voor zover in de artikelen 21 tot en met 28 niet nadrukkelijk van de artikelen 1 tot en met 20 en van artikel 29 wordt afgeweken.

21. INHOUD SERVICE-ONDERHOUD
21.1. Als partijen een service- onderhoudsovereenkomst hebben gesloten, zal de Opdrachtnemer voor zover noodzakelijk preventief onderhoud alsmede reparatie van onder de serviceonderhoudsovereenkomst vallende apparatuur zorgdragen, exclusief onderdelen en arbeidsloon, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen. In geval van preventief onderhoud worden de onderdelen als omschreven op de door de monteur te overleggen controlelijst nagezien en beoordeeld op mogelijk noodzakelijk onderhoud c.q. reparatie.
21.2. Ter zake noodzakelijk gebleken onderhoud c.q. reparatie wordt door de monteur een reparatie- c.q. onderhoudsadvies gegeven.
21.3. Het normale reguliere onderhoud en het schoonmaken van de apparatuur dient door Opdrachtgever zelf te geschieden en zijn niet in de service-onderhoudsovereenkomst begrepen, evenmin als reparatie noodzakelijk ten gevolge van een ongeval of andere oorzaken of invloeden van buiten af, c.q. reparatie c.q. vervanging van deurrubbers en deurveren, deurscharnieren, slotneuzen en sloten, ruiten binnen- en buitenzijde, kitranden/rubbers, ruiten, luchtfilters en pakkingen, folie bedieningspanelen, lampen/lenzen/armaturen/ pakkingen, zekeringen, voedingskabels/stekkers, slangen handdouche, aanvoerslangen water/afvoerslangen water, slangen zeep doseerinstallatie, kernvoelers, gasleidingen, koppelingen zeep installatie, aansluitingen wand (wandcontactdoos, sifon, kraan, etc.), draaiende delen vaatwasmachine (was- en naspoelarmen, standpijpen, rubbers etc.), door kalk-, natrium, chloorafzetting etc., onjuist of onoordeelkundige behandeling (waaronder abnormale fysieke of elektrische belasting) c.q. gebruik van de apparatuur voor andere doeleinden dan waarvoor de apparatuur is bestemd en nalatigheid, waaronder onvoldoende reiniging. Ook herstel van lakschade en krasschade vallen niet onder de service- onderhoudsovereenkomst, evenmin als herstel, service of reparatie die noodzakelijk zijn ten gevolge van reparaties, wijzigingen, uitbreidingen, verplaatsingen en/of onderhoudswerkzaamheden die zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer door derden zijn verricht. Voorts zijn reiniging en doorspoelen osmose en bijvullen koelvloeistof/gassen niet begrepen onder de door Opdrachtnemer ingevolge een de voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden.
21.4. Een service- onderhoudsovereenkomst heeft slechts betrekking op de apparatuur die expliciet in de betreffende service- onderhoudsovereenkomst als object van service is vermeld. Aan dit object doorgevoerde wijzigingen en/of uitbreidingen vallen niet onder de gesloten serviceonderhoudsovereenkomst, ongeacht of zulks wel of niet door de Opdrachtnemer is geschied.
21.5. Uitgesloten van met de Opdrachtnemer gesloten service- onderhoudsovereenkomst zijn de door de invoering van nieuwe (wettelijke) maatregelen van overheidswege noodzakelijk wordende onderhoudswerkzaamheden.
21.6. Uitgesloten van de service- onderhoudsovereenkomsten van de Opdrachtnemer zijn herstelen reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in het geval het herstel van de installatie –ter beoordeling van de Opdrachtnemer- redelijkerwijs onmogelijk is of indien de capaciteit van de installatie onvoldoende is (of wordt) voor het doel waarvoor de installatie wordt gebruikt.
21.7. Bovendien behoren niet tot de door de Opdrachtnemer ingevolge een service-onderhoudscontract te verrichten werkzaamheden de werkzaamheden tot preventief of correctief onderhoud.

22. CORRECTIEF OF PREVENTIEF ONDERHOUD
22.1. Het uitvoeren van preventief of correctief onderhoud zal gebeuren na ontvangst van een storingsmelding (waarbij aan Opdrachtnemer een opdracht tot correctief onderhoud wordt verstrekt) van Opdrachtgever dan wel nadat signalering/opdrachtverlening op andere wijze heeft plaatsgehad. Na ontvangst van een opdracht tot correctief onderhoud of ter uitvoering van preventief onderhoud zal het noodzakelijk correctief of preventief onderhoud waar mogelijk in de normale werktijd worden uitgevoerd tegen het dan geldende uurtarief en de dan geldende voorrijdkosten. Als het correctief of preventief onderhoud buiten genoemde werktijden dient te geschieden, dan gelden afwijkende tarieven.

23. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
23.1. De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de prestaties behoren die Opdrachtnemer uit hoofde van een met Opdrachtgever gesloten overeenkomst heeft te verrichten, zodanig en tijdig worden verricht, dat de door de Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervinden.
23.2. Indien de aanvang en voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, waaronder door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, dan dient de daaruit voor de Opdrachtnemer voortvloeiende schade door Opdrachtgever te worden vergoed.
23.3. Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die door Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst aan de Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, alsmede het risico voor schade veroorzaakt door deze materialen, onderdelen of gereedschappen aan de apparatuur c.q. aan de Opdrachtnemer c.q. aan derden.
23.4. Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.
23.5. Opdrachtgever draagt het risico voor ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.
23.6. Opdrachtgever draagt her risico voor het van de Opdrachtnemer afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd.
23.7. Opdrachtgever staat de Opdrachtnemer toe naam aanduidingen en reclame op het werk aan te brengen.
23.8. Toegang tot de technische ruimte van de apparatuur dient door Opdrachtgever gewaarborgd te zijn.
23.9. Indien de Opdrachtnemer zich na een afspraak bij de Opdrachtgever meldt en het voor de Opdrachtnemer door niet aan de Opdrachtnemer toe te rekenen omstandigheden niet mogelijk is de werkzaamheden uit te voeren of de levering te verrichten, dan is Opdrachtgever verplicht aan de Opdrachtnemer de gemaakte reisuren tegen het door de Opdrachtnemer regulier gevoerde uurtarief te vergoeden.

24. AANVANG ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
In geval partijen een overeenkomst hebben gesloten tot het verrichten door Opdrachtnemer van correctief of preventief onderhoud, is het streven erop gericht dat uiterlijk op de eerstvolgende werkdag na de dag van melding worden aangevangen met het verhelpen van storingen en wel tussen 8.00 en 17.00 uur, als althans melding voor 17.00 uur geschiedt. Buiten de hiervoor genoemde werktijden (8.00 tot 17.00 uur) en in de weekeinden en op feestdagen geldt enkel een 24-uurs bereikbaarheidsdienst. Bij het verrichten van werkzaamheden buiten genoemde werktijden gelden afwijkende tarieven. In geval partijen een service- onderhoudsovereenkomst hebben gesloten, worden de in het kader van die overeenkomst te verrichten onderhoudswerkzaamheden door Opdrachtnemer ingepland in haar agenda, van welke planning Opdrachtnemer Opdrachtgever uiterlijk 14 dagen voor de uitvoering van betreffend onderhoud zal verwittigen.

25. PRIJZEN SERVICE-ONDERHOUD
Prijzen overeengekomen in het kader van een service- onderhoudsovereenkomst zijn vast gedurende de duur van de service- onderhoudsovereenkomst, met dien verstande dat prijswijziging op basis van het in artikel 5 bepaalde is voorbehouden. De prijs (onderhoudsvergoeding ) van service moet per kalenderjaar bij vooruitbetaling worden voldaan. Bij het aangaan van een service- onderhoudsovereenkomst gedurende een kalenderjaar is de over de restduur van het betreffend jaar verschuldigde onderhoudsvergoeding per datum aanvang serviceonderhoudsovereenkomst bij vooruitbetaling verschuldigd.

26. DUUR SERVICEONDERHOUDSCONTRACT
In geval partijen een service- onderhoudsovereenkomst hebben gesloten, geldt deze voor de rest van het jaar waarin de service- onderhoudsovereenkomst wordt gesloten en voor het daarop volgende kalenderjaar, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Opzegging van een service- onderhoudsovereenkomst kan slechts schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst.

27. VERPLAATSING APPARATUUR
27.1. De plaats waar het object van service zich bevindt, is het daartoe in betreffende serviceonderhoudsovereenkomst aangewezen adres. Opdrachtgever is verplicht adreswijzigingen c.q. verhuizing van het object van service naar een adres binnen bekwame tijd schriftelijk aan de Opdrachtnemer te melden, opdat de service-administratie van de Opdrachtnemer up to date blijft.
27.2. Verplaatsing van apparatuur kan de Opdrachtnemer nopen tot inspectie van de nieuwe locatie. De kosten van deze inspectie zijn voor rekening van de Opdrachtgever, waarbij de Opdrachtnemer het reguliere uurtarief zal hanteren.

28. DUUR GARANTIE
28.1. In het geval partijen een service- onderhoudsovereenkomst hebben gesloten gelden de in artikel 20 vermelde garantieverplichtingen voor de Opdrachtnemer voor de duur van de service- onderhoudsovereenkomst, tenzij Opdrachtgever het ten laste van hem blijvende, niet onder de verplichtingen van de Opdrachtnemer uit de service- onderhoudsovereenkomst vallende onderhoud niet, niet tijdig of niet deugdelijk verricht, onverminderd het overigens in artikel 20 bepaalde.

28.2. De deugdelijke werking van door de Opdrachtnemer uitgevoerde reparaties, ongeacht of de betreffende reparatie is uitgevoerd in het kader van een service-onderhoudscontract of in het kader van een overeenkomst tot preventief of correctief onderhoud, wordt door de Opdrachtnemer gedurende drie maanden na de dag dat de werkzaamheden zijn voltooid,gegarandeerd. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de leverancier om in geval van ondeugdelijkheid, de ondeugdelijk verrichte werkzaamheden opnieuw te verrichten. Alle kosten en schades die uitgaan boven deze verplichting, zoals maar niet beperkt tot i) transportkosten, ii) reis- en verblijfskosten, iii) kosten van demontage en montage en zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Met reparaties wordt in dit artikel gedoeld op niet op grond van garantie uitgevoerde werkzaamheden.

IV NADERE BEPALINGEN AANGAANDE MONTAGE EN INSTALLATIE
Deze nadere bepalingen zijn van toepassing op eventuele opdrachten tot montage en installatie van geleverde apparaten, onverminderd de toepasselijkheid en geldigheid van de bepalingen neergelegd in de artikelen 1 tot en met 28, indien en voor zover (overeenkomstige) toepassing in het voorkomende geval zinvol is of mogelijk en indien en voor zover in artikel 29 niet nadrukkelijk van de artikelen 1 tot en met 28 wordt afgeweken.

29. MONTAGE EN INSTALLATIE
29.1. Aangezien de gemeentelijke voorschriften voor gas, water en elektriciteitsaansluitingen in de diverse gemeenten verschillend zijn, worden prijzen steeds exclusief voorafgaande plaatsingen aansluitingswerkzaamheden genoteerd. Dit betekent, dat de Opdrachtgever moet zorgen voor de voorafgaande plaatsing- en aansluitingswerkzaamheden, daartoe gerekend de aanleg van aan- en afvoerleidingen, hak- en breekwerk en het aansluiten van het apparaat op het elektriciteitsnet en/of gasleidingnet.
29.2. De ruimte waar de Opdrachtnemer de uit te voeren plaatsing en de daarbij behorende werkzaamheden heeft uit te voeren moet praktisch, veilig en goed bereikbaar zijn, in voorkomende gevallen ook per vrachtwagen, zonder dat de Opdrachtnemer gehinderd wordt door bebouwing, goederen of mensen in de nabijheid daarvan.
29.3. Opdrachtgever zal stellingen, hefwerktuigen, hijsinstallaties, evenals het daarbij benodigde bedienend personeel ter beschikking stellen in voldoende mate en op tijdstippen dat een ononderbroken voortgang van de plaatsing en van de daarbij behorende werkzaamheden mogelijk is.
29.4. Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat de Opdrachtnemer steeds over elektrische stroom, kunstlicht, water en alle mogelijke hulpmiddelen (handgereedschap uitgesloten), de beschikking heeft. Alle kosten die zijn verbonden aan hetgeen waarvoor Opdrachtgever zorg heeft te dragen, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
29.5. Nadat de Opdrachtgever voor de aansluitings- en plaatsingswerkzaamheden heeft gezorgd, zal een monteur van de Opdrachtnemer het apparaat in bedrijf stellen, aan een laatste inspectie onderwerpen en het personeel instrueren t.a.v. de bediening, bij welke gelegenheid Opdrachtgever gehouden is het apparaat te keuren en haar bevindingen schriftelijk aan de Opdrachtnemer kenbaar te maken.
29.6. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (bouwkundige) gebreken aan gebouwen en aansluitingen en/of de aanwezigheid daarvan.
29.7. Indien de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hulp of bijstand verleent bij werkzaamheden c.q. ter beschikkingstellingen die door Opdrachtgever dienen te worden gedaan, dan geschiedt dat voor risico van Opdrachtgever.
29.8. Indien de levering of de plaatsing of andere door de Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden worden vertraagd door omstandigheden aan de zijde van de Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden de daaruit voor de Opdrachtnemer voortvloeiende kosten en schade aan de Opdrachtnemer te vergoeden.
29.9. De apparatuur moet te allen tijde zo zijn opgesteld dat deze volledig bereikbaar is voor de medewerkers van de Opdrachtnemer. Indien blijkt dat apparatuur niet genoegzaam bereikbaar is komen de kosten voor bijkomende werkzaamheden voor rekening van de Opdrachtgever, zoals de inzet van extra mensen en manuren, onderdelen, materialen (lift), transport evenals wachttijden en alle overige aannemelijk ontstane kosten.
29.10. Eventuele kosten voor het bereikbaar maken van de betreffende apparatuur dat inzet van derden vereist, besteld door de Opdrachtnemer of Opdrachtgever, komen te allen tijde voor rekening van de Opdrachtgever, bijvoorbeeld, installateur, meubelmaker, verhuisbedrijf, water en of gasleverancier, etc.

Algemene voorwaarden inzake verkoop, levering, betaling, installatie, service en onderhoud v-10.17

Algemene voorwaarden Levens Middleby België NV te Baarle-Hertog, inzake verkoop, levering, betaling, installatie, service en onderhoud.

I ALGEMENE BEPALINGEN

1. GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
1.1. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “Opdrachtnemer” wordt daarmee bedoeld Levens Middleby België NV. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “Opdrachtgever” wordt daarmee bedoeld degene met wie Levens Middleby België NV betreffende overeenkomst heeft gesloten of aan wie Levens Middleby België NV een offerte of aanbieding heeft gedaan.
1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met de Opdrachtnemer gesloten koopovereenkomsten (waaronder de eventuele opdracht tot montage en installatie), op alle met de Opdrachtnemer gesloten serviceonderhoudsovereenkomsten of aan de Opdrachtnemer verstrekte opdrachten tot preventief of correctief onderhoud en op alle aanbiedingen c.q. offertes van de Opdrachtnemer te dezer zake, zulks onder uitdrukkelijke afwijzing van alle andere voorwaarden waaronder de algemene inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever.
1.3. Van de voorwaarden van de Opdrachtnemer afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. In het geval een Opdrachtgever al eerder met de Opdrachtnemer zaken heeft gedaan en uit dien hoofde kennis heeft kunnen nemen van deze voorwaarden, gelden deze voorwaarden ook bij latere aanbiedingen en overeenkomsten, ook als daar bij die latere aanbieding of overeenkomst niet expliciet naar wordt verwezen. De Opdrachtgever wordt alsdan geacht bekend te zijn met deze voorwaarden en met de toepasselijkheid daarvan.

2. OFFERTES
2.1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien een aanbieding vrijblijvend wordt gedaan en door de Opdrachtgever wordt aanvaard, dan heeft Opdrachtnemer het recht binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding de aanbieding te herroepen.
2.2. Alle door de Opdrachtnemer gedane aanbiedingen c.q. toezeggingen evenals afspraken c.q. overeenkomsten met de Opdrachtgever zijn voor de Opdrachtnemer eerst bindend nadat deze door de statutaire directie van de Opdrachtnemer of door een procuratiehouder schriftelijk zijn bevestigd.
2.3. Elke aanbieding van de Opdrachtnemer is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden.
2.4. Catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, technische specificaties zijn slechts bindend voor de Opdrachtnemer indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of in een schriftelijke orderbevestiging van de Opdrachtnemer.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
3.1. Tussen partijen komt een bindende overeenkomst tot stand door ondertekening van een overeenkomst of van een door Opdrachtnemer geaccepteerde opdracht van de opdrachtgever.
3.2. In de orderbevestiging wordt de inhoud van de overeenkomst bevestigd met eventueel toevoeging van detailinformatie die voor plaatsing van belang is. De orderbevestiging verbindt de Opdrachtgever ook aangaande detailinformatie.
3.3. Elke met de Opdrachtnemer aangegane overeenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarde – dit ter keuze van de Opdrachtnemer – dat de Opdrachtnemer
van voldoende kredietwaardigheid van de Opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer heeft het recht om voor levering (aanvullende-) zekerheid of vooruitbetaling te verlangen.
3.4. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleur, kwaliteiten enz. zomede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door de Opdrachtnemer bij de aanbieding verstrekt, zijn voor de Opdrachtnemer enkel bindend als daarnaar expliciet in de overeenkomst of in de orderbevestiging wordt verwezen, met dien verstande dat geringe afwijkingen, welke geen afbreuk doen aan de essentie van de overeengekomen prestatie, zonder meer toelaatbaar zijn.

4. ANNULERING
4.1. Retourneren van gerede producten, onderdelen en/of verbruiksgoederen (supplies) (o.a. reinigingsmiddelen) is toegestaan, behoudens in geval artikel 4.3 van toepassing is, edoch enkel binnen 14 dagen na afleverdatum, mits onbeschadigd en in originele verkoop- en transport/verzendverpakking. De kosten van transport zijn ter zake deze producten, onderdelen en verbruiksgoederen (supplies) voor rekening van de Opdrachtgever.
4.2. Opdrachtgever dient bij retournering een volledig ingevuld retourformulier en een pakbon met de te retourneren goederen mee te zenden. In alle gevallen dat een gereed produkt (niet zijnde een onderdeel of supply) wordt geannuleerd c.q. geretourneerd geldt het volgende: bij annulering c.q. retournering van een gereed produkt (niet zijnde een onderdeel of supply) door de Opdrachtgever zullen alle gemaakte kosten, alsmede schaden (winstderving daaronder begrepen) en interesten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, met een minimum, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete van 25% van het orderbedrag.
4.3. Opdrachtgever is niet gerechtigd gerede produkten, onderdelen en/of verbruiksgoederen (supplies) die speciaal voor de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer worden besteld c.q. geproduceerd, te retourneren. Dit, omdat zij geen deel uit maken van het standaard productprogramma van de Opdrachtnemer.

5. PRIJZEN
5.1. De prijzen zijn gebaseerd op de offertedatum respectievelijk op de contractdatum geldende hoogte van lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, assurantiepremies, materiaalprijzen, wisselkoersen van buitenlandse valuta, waardevermindering van de Nederlandse valuta en van andere de kostprijs bepalende kosten en lasten.
5.2. Alle overeengekomen prijzen zijn slechts bindend, indien en voor zover Opdrachtnemer na de aanbieding c.q. de contractsdatum niet wordt geconfronteerd met een verhoging van lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, assurantiepremies, materiaalprijzen, wisselkoersen van buitenlandse valuta en andere de kostprijs bepalende kosten en lasten, ook al geschiedt deze verhoging ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden.
5.3. In geval van een dergelijke verhoging is Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. In geval van een prijsverhoging op grond van het in dit artikel bepaalde, is Opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal tegelijk met de oorspronkelijke overeengekomen vergoedingen dienen te geschieden.
5.4. De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen luiden exclusief B.T.W., exclusief verwijderingsbijdragen en exclusief een eventuele dollartoeslag. Opdrachtnemer is gerechtigd verwijderingsbijdragen aan Opdrachtgever in rekening te brengen bij levering van elektrische en elektronisch (stekkerklare) apparatuur. De verwijderingsbijdragen worden berekend over het gewicht van de apparaten. De actuele verwijderingsbijdragentarieven worden door de brancheverenging NVLG en Weee NL bepaald en zijn opvraagbaar bij de Opdrachtnemer.
5.5. Voorts is Opdrachtnemer gerechtigd een dollartoeslag aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Deze toeslag strekt alsdan ter compensatie van prijsstijgingen tengevolge van een veranderende dollarkoers. Bij in rekening brengen van een dollartoeslag is Opdrachtnemer niet meer gerechtigd prijsstijgingen ten gevolge van een veranderde dollarkoers aan Opdrachtgever door te belasten.

6. BETALING
6.1. Alle betalingen dienen door Opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden zonder verrekening of aftrek van kortingen, middels betaling op een door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever op te geven bankrekeningnummer en wel aldus dat het bedrag uiterlijk op de dertigste dag volgend op de factuurdatum op vorenbedoelde bankrekening staat bijgeschreven.
6.2. Indien Opdrachtgever niet op tijd betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling recht om aan Opdrachtgever over de verschenen, nog niet betaalde bedragen een rente in rekening te brengen van 0,8 % per maand, onverminderd de verdere op Opdrachtgever rustende verplichtingen, waaronder de plicht om naast de gerechtelijke (incasso)kosten ook de buitengerechtelijke (incasso)kosten met een 10% van het in te vorderen bedrag aan Opdrachtnemer te vergoeden.
6.3. Opdrachtnemer is gerechtigd indien na verzending van de producten aan de Opdrachtnemer bekend wordt dat de Opdrachtgever in ongunstige financiële omstandigheden verkeert, hetzij onmiddellijke betaling hetzij zekerheidsstelling te verlangen, hetzij de geleverde goederen terug te halen en/of de levering c.q. onderhoudswerkzaamheden op te schorten. Opdrachtgever is gehouden medewerking te geven aan het terughalen door Opdrachtnemer van geleverde goederen.

7. ONTBINDING
Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit een koopovereenkomst (daaronder -zoals reeds hiervoor bepaald- ook begrepen opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden), uit een service-onderhoudsovereenkomst en/of uit een overeenkomst tot het verrichten van correctief of preventief onderhoud, evenals in geval van faillissement, surseance van betaling stillegging of liquidatie of (gedeeltelijke) overdracht van het bedrijf van/door Opdrachtgever, zal Opdrachtgever geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Opdrachtnemer het recht om zonder nadere ingebrekestelling, sommatie of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie jegens Opdrachtgever gehouden is, terwijl Opdrachtgever in het geval van een dergelijke ontbinding gehouden is de Opdrachtnemer volledig schadeloos te stellen. Tevens is Opdrachtnemer alsdan gerechtigd tot volledige compensatie door Opdrachtgever van de door de Opdrachtnemer ten gevolge van de niet-uitvoering van de overeenkomst ondervonden winstderving, welke compensatie minimaal 25% van het ondervonden omzetverlies bedraagt.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1. Levering van goederen geschiedt onder eigendomsvoorbehoud. Onverminderd dit eigendomsvoorbehoud gaat het risico terzake de geleverde goeden bij feitelijke levering over op Opdrachtgever. De geleverde goederen (verwerkt of onverwerkt) blijven krachtens het eigendomsvoorbehoud eigendom van Opdrachtnemer, zolang Opdrachtnemer geen volledige betaling van het aan de Opdrachtnemer toekomende, heeft ontvangen.
8.2. Het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer blijft bestaan zolang Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook nog enige vordering (waaronder vorderingen tot betaling van boeterente, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) op de Opdrachtgever heeft
8.3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de geleverde producten, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeven van derden (daaronder bankinstellingen gerekend) door middel van bijvoorbeeld verpanding, zijn aan de Opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens de Opdrachtnemer heeft voldaan.
8.4. Opdrachtgever draagt het risico voor alle schade die aan de geleverde zaken ontstaat door welke oorzaak dan ook gedurende de tijd dat Opdrachtgever in gebreke is, ontstaat.

9. AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING
9.1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
A. overmacht, zoals in artikel 10 van deze algemene voorwaarden is omschreven;
B. daden of nalatigheden van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere
personen die door of vanwege hem tot door de Opdrachtnemer geleverde zaken of tot
door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden zijn toegelaten;
C. daden of nalatigheden van derden (waaronder leveranciers).
9.2. Opdrachtnemer is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk voor schade als gevolg van aansprakelijkheid van Opdrachtgever jegens derden.
9.3. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade aan de producten of eigendommen van de Opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van hen, die door de Opdrachtnemer te werk zijn gesteld. Voor het overige wordt de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer tegenover wie dan ook beperkt tot nakoming van de in artikel 20 van deze overeenkomst omschreven garantieverplichtingen.
9.4. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (daaronder begrepen omzet- of winstderving) of andere indirecte schade is uitgesloten. Zo is ook uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor waterschade t.g.v. lekkage, letselschade, brand en wettelijke aansprakelijkheid van de Opdrachtgever jegens derden.
9.5. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van leveranties van de Opdrachtnemer of van werkzaamheden van de Opdrachtnemer.
9.6. Indien de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hulp of bijstand (advies daaronder gerekend) van welke aard dan ook verleent zonder dat zulks als verplichting voor de Opdrachtnemer uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt zulks voor risico van de Opdrachtgever.
9.7. De Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de werking c.q. niet deugdelijke werking van de door de Opdrachtnemer geleverde apparatuur, evenmin als de Opdrachtnemer aansprakelijk is voor vertraging in de uitvoering van koopovereenkomsten, service-onderhoudsovereenkomsten en/of overeenkomsten tot het verrichten van correctief of preventief onderhoud, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.
9.8. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is onder alle omstandigheden in ieder geval beperkt tot de dekking die de door de Opdrachtnemer gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt.

10. OVERMACHT
10.1. Buitengewone, de uitvoering van de overeenkomst verhinderende c.q. verzwarende omstandigheden, zoals o.a. storm(schade), natuurrampen en andere weerkundige belemmeringen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele op gedeeltelijke werkstakingen, aanslagen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de producten, uitsluitingen, verlies of beschadiging van de producten bij transport naar de Opdrachtnemer of naar de Opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door de leveranciers van de Opdrachtnemer, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf van de Opdrachtnemer of in de middelen van vervoer van de Opdrachtnemer, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden mee brengen tengevolge waarvan een (ongewijzigde) uitvoering van de overeenkomst in alle redelijkheid niet van de Opdrachtnemer gevergd kan worden en in het algemeen al die situaties waarin c.q. omstandigheden waaronder in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer gevergd kan worden dat hij de overeenkomst (ongewijzigd) uitvoert, leveren voor de Opdrachtnemer overmacht op, die de Opdrachtnemer ontheffen van verplichting tot (tijdige) levering, zonder dat de Opdrachtgever enigerlei recht heeft op schadevergoeding van welke aard dan ook of hoe genaamd dan ook, ongeacht of deze buitengewone omstandigheden reeds bij het sluiten van de overeenkomst al dan niet waren te voorzien.
10.2. Indien er sprake is van overmacht (aan de zijde van Opdrachtnemer) zoals in dit artikel bedoeld, en de Opdrachtnemer aldus niet toerekenbaar tekort komt in de nakoming de overeenkomst, is Opdrachtnemer, zulks geheel ter beoordeling van de Opdrachtnemer, gerechtigd om te vorderen dat de overeenkomst wordt aangepast aan de buitengewone omstandigheden. Bovendien heeft de Opdrachtnemer bij overmacht het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht, met dien verstande dat, indien de overmacht langer dan 4 weken voorduurt, de Opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. In dit geval is de Opdrachtnemer niet gehouden tot het vergoeden van schade hoegenaamd ook.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM
11.1. De Opdrachtnemer behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op de door de Opdrachtnemer gemaakte ontwerpen, tekeningen, modellen, afbeeldingen, schetsen, constructies, technische uitvindingen en ideeën voor. Deze blijven eigendom van de Opdrachtnemer.
11.2. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Opdrachtgever tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, worden eigendom van Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld en ongeacht of de Opdrachtnemer deze aan Opdrachtgever wel of niet heeft vergoed.
11.3. Alle eventueel door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer en alle eventueel door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de betreffende stukken anders voortvloeit.

12. RECLAMATIES
12.1. De Opdrachtgever dient de door de Opdrachtnemer geleverde goederen en de door Opdrachtnemer verrichte diensten bij (op)levering te controleren op waarneembare gebreken. De bij controle waargenomen gebreken dient zij binnen acht werkdagen bij de Opdrachtnemer schriftelijk te melden.
12.2. Niet aanstonds waarneembare gebreken dient Opdrachtgever bij de Opdrachtnemer te reclameren binnen acht werkdagen nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken en in ieder geval niet later dan een jaar na oplevering.
12.3. Indien Opdrachtgever reclameert na het verstrijken van de in het concrete geval van toepassing zijnde termijn, kan Opdrachtgever op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen.
12.4. Retourzendingen dienen DDP (Delivery Duty Paid) (‘Franco’) te geschieden en zijn slechts na schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer toegestaan. Het risico van retourzendingen is voor rekening van de Opdrachtgever.
12.5. Afwijkingen met in de branche gebruikelijke of redelijke tolerantie bij de levering, geven aan de Opdrachtgever geen recht op reclame, noch recht op vervanging, vergoeding van schade of boete hoegenaamd ook en/of ontbinding van de overeenkomst.

13. WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN
13.1. De van de Opdrachtnemer gekochte goederen en de met Opdrachtnemer overeen gekomen werkzaamheden zullen voldoen aan de in België en Europees met betrekking tot bediening, vervoer, veiligheid en technische specificaties op de dag van totstandkoming van de overeenkomst van overheidswege geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering c.q. plaatsing c.q. uitvoering der overeengekomen werkzaamheden gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de betreffende goederen en werkzaamheden zo mogelijk aan deze nieuwe regelgeving worden aangepast, waarvan de kosten voor rekening van Opdrachtgever zijn. Als een der partijen bezwaren heeft tegen een dergelijke aanpassing, zullen partijen elkaar daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.
13.2. De Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het aanvragen en het verkrijgen van de door hem van overheidswege benodigde vergunningen, toestemmingen c.q. ontheffingen en voor het verkrijgen van de eventueel van derden (waaronder de onroerend goedeigenaar) vereiste toestemmingen, ter zake waarvan Opdrachtnemer iedere aansprakelijkheid uitsluit.

14. TOEPASSELIJK RECHT
Op i) alle met de Opdrachtnemer gesloten koopovereenkomsten (waaronder een eventuele opdracht tot installatie), op ii) alle met de Opdrachtnemer gesloten serviceonderhoudscontracten, op iii) alle aan de Opdrachtnemer verstrekte opdrachten tot preventief of correctief onderhoud, op iv) alle overeenkomsten welke van het een of het ander uitvloeisel mochten zijn en op v) alle aanbiedingen c.q. offertes terzake de hiervoor onder i tot en met iv bedoelde overeenkomsten, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

15. GESCHILLEN
Alle geschillen -daartoe begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd- welke mochten ontstaan naar aanleiding van i) een door partijen gesloten koopovereenkomst (opdrachten tot eventuele montage en installatie daaronder begrepen) en/of ii) een service- onderhoudsovereenkomsten en/of iii) een overeenkomst tot incidenteel of correctief onderhoud en/of iv) een aanbieding van de Opdrachtnemer ter zake de onder i) tot en met iii) genoemde overeenkomsten en/of v) door de Opdrachtnemer in de onder i) tot en met iv) genoemde overeenkomsten of aanbiedingen verrichte werkzaamheden, handelingen of nalatigheden en/of vi) overeenkomsten welke van het een of het ander uitvloeisel mochten zijn, zullen worden berecht door de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, onderafdeling Turnhout, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de Opdrachtgever te dagvaarden voor de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Opdrachtgever. De in dit artikel bepaalde forumkeuze heeft ook betrekking op de enkele invordering van het verschuldigde.

II NADERE BEPALINGEN AANGAANDE LEVERING VAN GOEDEREN (WAARONDER APPARATUUR, ONDERDELEN EN SUPPLIES). Eventuele opdrachten tot montage en installatie van de te leveren goederen worden daaronder begrepen. Deze nadere bepalingen zijn van toepassing op met de Opdrachtnemer gesloten koopovereenkomsten tot levering van goederen (eventuele opdrachten tot montage en installatie daaronder begrepen), onverminderd de (overeenkomstige) toepasselijkheid en geldigheid van de bepalingen neergelegd in de artikelen 1 tot en met 15 en de bepalingen neergelegd in de artikelen 21 tot en met 29 indien en voor zover (overeenkomstige) toepassing in het voorkomende geval zinvol of mogelijk is en indien en voor zover in de artikelen 16 tot en met 20 niet nadrukkelijk van de artikelen 1 tot en met 15 resp. 21 tot en met 29 wordt afgeweken.

16. LEVERING
16.1. Leveringen van gekochte goederen met een waarde hoger dan € 500,- per (deel)levering geschieden Delivery Duty Paid (‘Franco’) (Incoterms 2010). Bij levering van minder dan € 500,- wordt de vracht c.q. porto gefactureerd, met een minimum van € 5.- exclusief BTW en geldt Free Carrier Gilze (Incoterms 2010). Het inladen geschiedt voor risico van de Opdrachtnemer. Het vervoer en het uitladen geschiedt voor risico van de Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden om het aan hem verkochte op het moment van levering voor zijn rekening in ontvangst te nemen.
16.2. Spoedleveringen die in opdracht van de Opdrachtgever buiten de reguliere verzendwijzen moeten worden verzonden (koeriersdiensten e.d.) zullen worden doorbelast aan de Opdrachtgever.

16.3. De Opdrachtnemer biedt de Opdrachtgever de mogelijkheid van terugname van gebruikte/afgedankte apparatuur en zal deze op een verantwoorde wijze (laten) afvoeren en (laten) verwerken. Als Opdrachtgever opdracht geeft aan Opdrachtnemer tot vorenbedoelde afvoer en verwerking is Opdrachtnemer gerechtigd de met deze afvoer en verwijdering gemoeide kosten aan Opdrachtgever in rekening brengen.

17. OPSLAG GOEDEREN
Voor zover de geleverde goederen (tijdelijk) moeten worden opgeslagen, is Opdrachtgever gehouden deze opslag te verzorgen in een daartoe geschikte, gemakkelijk toegankelijke, veilige ruimte in de nabijheid van de te verrichten plaatsingswerkzaamheden. Buiten de normale werktijden dient de opslagruimte te zijn afgesloten.

18. LEVERTIJDEN
18.1. De levertijd van de gekochte producten gaat in op het moment dat de Opdrachtnemer de opdracht heeft ontvangen. De levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van de opdrachtbevestiging c.q. ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op de voorwaarde dat aan Opdrachtnemer door diens leverancier tijdig worden geleverd de goederen die Opdrachtnemer behoeft voor de levering van het aan Opdrachtgever verkochte c.q. voor de uitvoering van de voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden.
18.2. Bij vertraging in de levering door gewijzigde omstandigheden of vertraagde levering van de door de Opdrachtnemer bestelde goederen, wordt de levertijd met de duur van deze vertraging verlengd.
18.3. Opgegeven levertijden bevatten geen fatale termijn.
18.4. De Opdrachtgever is verplicht zijn instructies voor de levering volledig en zo tijdig mogelijk te geven, zodat de Opdrachtnemer binnen de overeengekomen termijn kan leveren. Verstrekt de Opdrachtgever zijn instructies te laat, dan wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd, met dien verstande dat de leveringstermijn in ieder geval tot drie werkdagen na ontvangst van de instructies van de Opdrachtgever wordt verlengd.
18.5. Laat de Opdrachtgever na zijn instructies binnen een redelijke termijn te geven, dan heeft de Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden en dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer integraal schadeloos te stellen, ook voor de door het niet doorgaan van de overeenkomst door de Opdrachtnemer ondervonden winstderving, welke winstderving alsdan wordt geacht minimaal 25% van het orderbedrag te bedragen, welke schade niet voor rechterlijke matiging vatbaar is.
18.6. De Opdrachtnemer heeft het recht de producten vroeger dan wel later te leveren dan is overeengekomen. Indien de Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen binnen de aanvankelijk opgegeven leveringstermijn zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de termijn, waarmede naar redelijke verwachting de aanvankelijk opgegeven leveringstermijn zal worden overschreden.
18.7. De Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen.
18.8. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer geeft overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, de Opdrachtgever geen recht op vergoeding van directe of indirecte schade en ook niet op vergoeding van kosten hoegenaamd ook en ook niet op ontbinding van de overeenkomst of op niet-nakoming van welke opeisbare verplichting dan ook.

19. VERPAKKING
De wijze van verpakking wordt door de Opdrachtnemer in redelijkheid bepaald, tenzij daaromtrent schriftelijk anders is overeengekomen. De Opdrachtnemer is niet verplicht de verpakking terug te nemen.

20. GARANTIE
20.1. De goede werking van nieuw geleverde apparatuur (exclusief thermische tassen en andere verbruiksgoederen (supplies) wordt gegarandeerd voor de duur van één kalenderjaar. De goede werking van door de Opdrachtnemer geleverde gebruikte (occasion) apparatuur wordt gegarandeerd voor de duur van 6 maanden. Deze garantie heeft enkel betrekking op gebreken die binnen de garantietermijn zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de constructie, gebruik van gebrekkig materiaal of gebrekkige afwerking. Alle in de garantietermijn optredende constructie en/of materiaalfouten en gebreken ten gevolge van gebrekkige afwerking worden gratis hersteld, waarbij het aan de vrije beoordeling van de Opdrachtnemer is om te bepalen hoe aan deze garantieverplichting te voldoen. De door de Opdrachtnemer afgegeven garantie reikt evenwel voor producten die de Opdrachtnemer niet zelf heeft vervaardigd, niet verder dan de door de betreffende leverancier afgegeven garantie. De garantiebepalingen zijn niet van toepassing indien blijkt
i) van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtgever,
ii) dat het apparaat verwaarloosd is of op verkeerde c.q. ondeugdelijke c.q. onzorgvuldige wijze is gebruikt (onoordeelkundig gebruik), onderhouden of aangesloten of
iii) wijziging in het apparaat of de constructie is aangebracht door Opdrachtgever of door derden of
iv) daaraan reparaties werden verricht door Opdrachtgever of derden of
v) dat het apparaat voor andere doeleinden is gebruikt dan waarvoor het bestemd is of op abnormale wijze is gebruikt of
vi) dat de bedieningsvoorschriften, onderhoudsvoorschriften c.q. andere door de Opdrachtnemer gegeven voorschriften c.q. instructies niet stipt zijn nagekomen.
20.2. Lak, emaille, chroomwerk, glas, verkleuring van materialen en andere kleurveranderingen, krasschade, schade ontstaan als gevolg van het door water aangevoerde kalk (kalkafzetting), natrium, chloor of andere stoffen en vervanging noodzakelijk geworden door normale slijtage vallen niet onder de garantieverplichting.
20.3. Mede in verband met de normale slijtage ervan vallen buiten de garantie: deurrubbers en deurveren, deurscharnieren, slotneuzen en sloten, ruiten binnen- en buitenzijde, kitranden / rubbers ruiten, luchtfilters en pakkingen, folie bedieningspanelen, lampen/lenzen/armaturen/ pakkingen, zekeringen, voedingskabels/stekkers, slangen handdouche, aanvoerslangen water/afvoerslangen water, slangen zeep doseerinstallatie, kernvoelers, gasleidingen, koppelingen zeep installatie, aansluitingen wand (wantcontactdoos, sifon, kraan, etc.), inzetrekken, alsmede laswerkzaamheden inzetrekken, onderstellen, werkbladmodules, afzuigkappen zonder motor, verbruiksgoederen (supplies) (bakplaten, roosters, etc.) en chemicaliën (reinigingsmiddelen, etc.), reinigingsapparatuur, draaiende delen vaatwasmachine (was- en naspoelarmen, standpijpen en rubbers etc) (slijtage).
20.4. Op nageleverde onderdelen geldt een garantie van drie maanden. Deze garantie bestaat uitsluitend uit een vervangend onderdeel.
20.5. De door Opdrachtnemer afgegeven garanties gelden slechts indien de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen, (zowel financiële als andere) uit welke overeenkomst tussen hem en de Opdrachtnemer dan ook, heeft voldaan.
20.6. Opdrachtgever is verplicht -op straffe van verval van alle rechten uit hoofde van garantiegebreken aan de Opdrachtnemer per omgaande te melden, zodra deze aan hem bekend worden.
20.7. De Opdrachtgever is gehouden de defecte onderdelen of ondeugdelijke goederen DDP (Delivery Duty Paid) (‘Franco’) aan de Opdrachtnemer te retourneren, tenzij de Opdrachtnemer besluit de reparatie of vervanging ter plaatse van Opdrachtgever uit te voeren.
20.8. Het beweerdelijk niet nakomen door de Opdrachtnemer van de hierboven bedoelde garantieverplichtingen ontslaat Opdrachtgever niet uit enige verplichting van Opdrachtgever die uit de koopovereenkomst mocht voortvloeien.
20.9. Bij voldoening aan de, hierboven bedoelde garantieverplichting van de Opdrachtnemer is Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige verdere schade- of kostenvergoeding.
20.10. Hetgeen in deze voorwaarden ter zake overmacht is gesteld, geldt ook ten aanzien van de bovenbedoelde garantieverplichting.
20.11. De Opdrachtgever is gehouden de Opdrachtnemer te vrijwaren voor aanspraken van derden, waarvoor de Opdrachtnemer aansprakelijkheid in de verhouding tot de opdrachtgever heeft uitgesloten.

III NADERE BEPALINGEN AANGAANDE SERVICE-ONDERHOUDSCONTRACTEN (SERVICE LEVEL AGREEMENT) EN ONDERHOUD
Deze nadere bepalingen zijn van toepassing op met de Opdrachtnemer gesloten serviceonderhoudscontracten en op aan de Opdrachtnemer verstrekte opdrachten tot preventief of correctief onderhoud, onverminderd de (overeenkomstige) toepasselijkheid en geldigheid van de bepalingen neergelegd in de artikelen 1 tot en met 20 en neergelegd in artikel 29, indien en voor zover (overeenkomstige) toepassing in het voorkomende geval zinvol is of mogelijk en indien en voor zover in de artikelen 21 tot en met 28 niet nadrukkelijk van de artikelen 1 tot en met 20 en van artikel 29 wordt afgeweken.

21. INHOUD SERVICE-ONDERHOUD
21.1. Als partijen een serviceonderhoudsovereenkomst hebben gesloten, zal de Opdrachtnemer voor zover noodzakelijk preventief onderhoud alsmede reparatie van onder de serviceonderhoudsovereenkomst vallende apparatuur zorgdragen, exclusief onderdelen en arbeidsloon, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen. In geval van preventief onderhoud worden de onderdelen als omschreven op de door de monteur te overleggen controlelijst nagezien en beoordeeld op mogelijk noodzakelijk onderhoud c.q. reparatie.
21.2. Ter zake noodzakelijk gebleken onderhoud c.q. reparatie wordt door de monteur een reparatie- c.q. onderhoudsadvies gegeven.
21.3. Het normale reguliere onderhoud en het schoonmaken van de apparatuur dient door Opdrachtgever zelf te geschieden en zijn niet in de service-onderhoudsovereenkomst begrepen, evenmin als reparatie noodzakelijk ten gevolge van een ongeval of andere oorzaken of invloeden van buiten af, c.q. reparatie c.q. vervanging van deurrubbers en deurveren, deurscharnieren, slotneuzen en sloten, ruiten binnen- en buitenzijde, kitranden/rubbers, ruiten, luchtfilters en pakkingen, folie bedieningspanelen, lampen/lenzen/armaturen/ pakkingen, zekeringen, voedingskabels/stekkers, slangen handdouche, aanvoerslangen water/ afvoerslangen water, slangen zeep doseerinstallatie, kernvoelers, gasleidingen, koppelingen zeep installatie, aansluitingen wand (wandcontactdoos, sifon, kraan, etc.), draaiende delen vaatwasmachine (was- en naspoelarmen, standpijpen, rubbers etc), door kalk-, natrium, chloorafzetting etc, onjuist of onoordeelkundige behandeling (waaronder abnormale fysieke of elektrische belasting) c.q. gebruik van de apparatuur voor andere doeleinden dan waarvoor de apparatuur is bestemd en nalatigheid, waaronder onvoldoende reiniging. Ook herstel van lakschade en krasschade vallen niet onder de service-onderhoudsovereenkomst, evenmin als herstel, service of reparatie die noodzakelijk zijn ten gevolge van reparaties, wijzigingen, uitbreidingen, verplaatsingen en/of onderhoudswerkzaamheden die zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer door derden zijn verricht. Voorts zijn reiniging en doorspoelen osmose en bijvullen koelvloeistof/gassen niet begrepen onder de door Opdrachtnemer ingevolge een service-onderhoudsovereenkomst voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden.
21.4. Een service-onderhoudsovereenkomst heeft slechts betrekking op de apparatuur die expliciet in de betreffende service-onderhoudsovereenkomst als object van service is vermeld. Aan dit object doorgevoerde wijzigingen en/of uitbreidingen vallen niet onder de gesloten serviceonderhoudsovereenkomst, ongeacht of zulks wel of niet door de Opdrachtnemer is geschied.
21.5. Uitgesloten van met de Opdrachtnemer gesloten service-onderhoudsovereenkomst zijn de door de invoering van nieuwe (wettelijke) maatregelen van overheidswege noodzakelijk wordende onderhoudswerkzaamheden.
21.6. Uitgesloten van de service-onderhoudsovereenkomsten van de Opdrachtnemer zijn herstelen reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in het geval het herstel van de installatie –ter beoordeling van de Opdrachtnemer- redelijkerwijs onmogelijk is of indien de capaciteit van de installatie onvoldoende is (of wordt) voor het doel waarvoor de installatie wordt gebruikt.
21.7. Bovendien behoren niet tot de door de Opdrachtnemer ingevolge een serviceonderhoudscontract te verrichten werkzaamheden de werkzaamheden tot preventief of correctief onderhoud.

22. CORRECTIEF OF PREVENTIEF ONDERHOUD
22.1. Het uitvoeren van preventief of correctief onderhoud zal gebeuren na ontvangst van een storingsmelding (waarbij aan Opdrachtnemer een opdracht tot correctief onderhoud wordt verstrekt) van Opdrachtgever dan wel nadat signalering/opdrachtverlening op andere wijze heeft plaatsgehad. Na ontvangst van een opdracht tot correctief onderhoud of ter uitvoering van preventief onderhoud zal het noodzakelijk correctief of preventief onderhoud waar mogelijk in de normale werktijd worden uitgevoerd tegen het dan geldende uurtarief en de dan geldende voorrijdkosten. Als het correctief of preventief onderhoud buiten genoemde werktijden dient te geschieden, dan gelden afwijkende tarieven.

23. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
23.1. De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de prestaties behoren die Opdrachtnemer uit hoofde van een met Opdrachtgever gesloten overeenkomst heeft te verrichten, zodanig en tijdig worden verricht, dat de door de Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervinden.
23.2. Indien de aanvang en voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, waaronder door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, dan dient de daaruit voor de Opdrachtnemer voortvloeiende schade door Opdrachtgever te worden vergoed.
23.3. Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die door Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst aan de Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, alsmede het risico voor schade veroorzaakt door deze materialen, onderdelen of gereedschappen aan de apparatuur c.q. aan de Opdrachtnemer c.q. aan derden.
23.4. Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.
23.5. Opdrachtgever draagt het risico voor ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.
23.6. Opdrachtgever draagt her risico voor het van de Opdrachtnemer afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd.
23.7. Opdrachtgever staat de Opdrachtnemer toe naamsaanduidingen en reclame op het werk aan te brengen.
23.8. Toegang tot de technische ruimte van de apparatuur dient door Opdrachtgever gewaarborgd te zijn.
23.9. Indien de Opdrachtnemer na een afspraak bij de Opdrachtgever meldt en het voor de Opdrachtnemer door niet aan de Opdrachtnemer toe te rekenen omstandigheden niet
mogelijk is de werkzaamheden uit te voeren of de levering te verrichten, dan is Opdrachtgever verplicht aan de Opdrachtnemer de gemaakte reisuren tegen het door de opdrachtnemer regulier gevoerde uurtarief te vergoeden.

24. AANVANG ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
In geval partijen een overeenkomst hebben gesloten tot het verrichten door Opdrachtnemer van correctief of preventief onderhoud, is het streven erop gericht dat uiterlijk op de eerstvolgende werkdag na de dag van melding worden aangevangen met het verhelpen van storingen en wel tussen 8.00 en 17.00 uur, als althans melding voor 17.00 uur geschiedt. Buiten de hiervoor genoemde werktijden (8.00 tot 17.00 uur) en in de weekeinden en op feestdagen geldt enkel een 24-uurs bereikbaarheidsdienst. Bij het verrichten van werkzaamheden buiten genoemde werktijden gelden afwijkende tarieven. In geval partijen een serviceonderhoudsovereenkomst hebben gesloten, worden de in het kader van die overeenkomst te verrichten onderhoudswerkzaamheden door Opdrachtnemer ingepland in haar agenda, van welke inplanning Opdrachtnemer opdrachtgever uiterlijk 14 dagen voor de uitvoering van betreffend onderhoud zal verwittigen.

25. PRIJZEN SERVICE-ONDERHOUD
Prijzen overeengekomen in het kader van een serviceonderhoudsovereenkomst zijn vast gedurende de duur van de service-onderhoudsovereenkomst, met dien verstande dat prijswijziging op basis van het in artikel 5 bepaalde is voorbehouden. De prijs (onderhoudsvergoeding ) van service moet per kalenderjaar bij vooruitbetaling worden voldaan. Bij het aangaan van een serviceonderhoudsovereenkomst gedurende een kalenderjaar is de over de restduur van het betreffend jaar verschuldigde onderhoudsvergoeding per datum aanvang service- onderhoudsovereenkomst bij vooruitbetaling verschuldigd.

26. DUUR SERVICEONDERHOUDSCONTRACT
In geval partijen een serviceonderhoudsovereenkomst hebben gesloten, geldt deze voor de rest van het jaar waarin de serviceonderhoudsovereenkomst wordt gesloten en voor het daarop volgende kalenderjaar, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Opzegging van een service-onderhoudsovereenkomst kan slechts schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst.

27. VERPLAATSING APPARATUUR
27.1. De plaats waar het object van service zich bevindt, is het daartoe in betreffende serviceonderhoudsovereenkomst aangewezen adres. Opdrachtgever is verplicht adreswijzigingen c.q. verhuizing van het object van service naar een adres binnen bekwame tijd schriftelijk aan de Opdrachtnemer te melden, opdat de service-administratie van de Opdrachtnemer up to date blijft.
27.2. Verplaatsing van apparatuur kan de Opdrachtnemer nopen tot inspectie van de nieuwe locatie. De kosten van deze inspectie zijn voor rekening van de Opdrachtgever, waarbij de Opdrachtnemer het reguliere uurtarief zal hanteren.

28. DUUR GARANTIE
28.1. In het geval partijen een service- onderhoudsovereenkomst hebben gesloten gelden de in artikel 20 vermelde garantieverplichtingen voor de Opdrachtnemer voor de duur van de service- onderhoudsovereenkomst, tenzij Opdrachtgever het ten laste van hem blijvende, niet onder de verplichtingen van de Opdrachtnemer uit de service- onderhoudsovereenkomst vallende onderhoud niet, niet tijdig of niet deugdelijk verricht, onverminderd het overigens in artikel 20 bepaalde.
28.2. De deugdelijke werking van door de Opdrachtnemer uitgevoerde reparaties, ongeacht of de betreffende reparatie is uitgevoerd in het kader van een service-onderhoudscontract of in het kader van een overeenkomst tot preventief of correctief onderhoud, wordt door de Opdrachtnemer gedurende drie maanden na de dag dat de werkzaamheden zijn voltooid, gegarandeerd. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de leverancier om in geval van ondeugdelijkheid, de ondeugdelijk verrichte werkzaamheden opnieuw te verrichten. Alle kosten en schades die uitgaan boven deze verplichting, zoals maar niet beperkt tot i) transportkosten, ii) reis- en verblijfskosten, iii) kosten van demontage en montage en zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Met reparaties wordt in dit artikel gedoeld op niet op grond van garantie uitgevoerde werkzaamheden.

IV NADERE BEPALINGEN AANGAANDE MONTAGE EN INSTALLATIE
Deze nadere bepalingen zijn van toepassing op eventuele opdrachten tot montage en installatie van geleverde apparaten, onverminderd de toepasselijkheid en geldigheid van de bepalingen neergelegd in de artikelen 1 tot en met 28, indien en voor zover (overeenkomstige) toepassing in het voorkomende geval zinvol is of mogelijk en indien en voor zover in artikel 29 niet nadrukkelijk van de artikelen 1 tot en met 28 wordt afgeweken.

29. MONTAGE EN INSTALLATIE
29.1. Aangezien de gemeentelijke voorschriften voor gas, water en elektriciteitsaansluitingen in de diverse gemeenten verschillend zijn, worden prijzen steeds exclusief voorafgaande plaatsingen aansluitingswerkzaamheden genoteerd. Dit betekent, dat de Opdrachtgever moet zorgen voor de voorafgaande plaatsing- en aansluitingswerkzaamheden, daartoe gerekend de aanleg van aan- en afvoerleidingen, hak- en breekwerk en het aansluiten van het apparaat op het elektriciteitsnet en/of gasleidingnet.
29.2. De ruimte waar de Opdrachtnemer de uit te voeren plaatsing en de daarbij behorende werkzaamheden heeft uit te voeren moet praktisch, veilig en goed bereikbaar zijn, in voorkomende gevallen ook per vrachtwagen, zonder dat de Opdrachtnemer gehinderd wordt door bebouwing, goederen of mensen in de nabijheid daarvan.
29.3. Opdrachtgever zal stellingen, hefwerktuigen, hijsinstallaties, evenals het daarbij benodigde bedienend personeel ter beschikking stellen in voldoende mate en op tijdstippen dat een ononderbroken voortgang van de plaatsing en van de daarbij behorende werkzaamheden mogelijk is.
29.4. Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat de Opdrachtnemer steeds over elektrische stroom, kunstlicht, water en alle mogelijke hulpmiddelen (handgereedschap uitgesloten), de beschikking heeft. Alle kosten die zijn verbonden aan hetgeen waarvoor Opdrachtgever zorg heeft te dragen, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
29.5. Nadat de Opdrachtgever voor de aansluitings- en plaatsingswerkzaamheden heeft gezorgd, zal een monteur van de Opdrachtnemer het apparaat in bedrijf stellen, aan een laatste inspectie onderwerpen en het personeel instrueren t.a.v. de bediening, bij welke gelegenheid Opdrachtgever gehouden is het apparaat te keuren en haar bevindingen schriftelijk aan de Opdrachtnemer kenbaar te maken.
29.6. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (bouwkundige) gebreken aan gebouwen en Aansluitingen en/of de aanwezigheid daarvan.
29.7. Indien de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hulp of bijstand verleent bij werkzaamheden c.q. ter beschikkingstellingen die door Opdrachtgever dienen te worden gedaan, dan geschiedt dat voor risico van Opdrachtgever.
29.8. Indien de levering of de plaatsing of andere door de Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden worden vertraagd door omstandigheden aan de zijde van de Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden de daaruit voor de Opdrachtnemer voortvloeiende kosten en schade aan de Opdrachtnemer te vergoeden.
29.9. De apparatuur moet te allen tijde zo zijn opgesteld dat deze volledig bereikbaar is voor de medewerkers van de Opdrachtnemer. Indien blijkt dat apparatuur niet genoegzaam bereikbaar is komen de kosten voor bijkomende werkzaamheden voor rekening van de Opdrachtgever, zoals de inzet van extra mensen en manuren, onderdelen, materialen (lift), transport evenals wachttijden en alle overige aannemelijk ontstane kosten.
29.10. Eventuele kosten voor het bereikbaar maken van de betreffende apparatuur dat inzet van derden vereist, besteld door de Opdrachtnemer of Opdrachtgever, komen te allen tijde voor rekening van de Opdrachtgever, bijvoorbeeld, installateur, meubelmaker, verhuisbedrijf, water en of gasleverancier, etc.

Algemene voorwaarden inzake verkoop, levering, betaling, installatie, service en onderhoud v-10.17